Wijk aan Zet: Indiendatum 28/2 + Nieuw reglement + Nieuwe formulieren

WijkaanZet2011Geachte,
We willen er uw aandacht op vestigen dat het reglement “Wijk aan Zet” werd geëvalueerd en aangepast. Het is dan ook interessant om het reglement eens grondig door te nemen op op www.gent.be/wijkaanzet.

Het algemeen doel van ‘Wijk aan Zet’ (art. 1), met name het stimuleren van actieve participatie van bewoners, blijft behouden.  De nadruk op zelfinitiatief en medebeheer blijft in het reglement voorop staan. Naast de verbetering van de leefbaarheid en het samenleven in de wijken in het algemeen, worden ook het verbeteren van de participatie en betrokkenheid in de wijk als specifieke doelstellingen opgenomen.

We willen de aandacht vestigen op de wijzigingen.
De belangrijkste wijziging betreft de invoering van het onderscheid tussen eenmalige en structurele activiteiten. In artikel 2 wordt dit onderscheid onder de noemer “looptijd” gedefinieerd. In de acties wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele activiteiten.

Subsidies voor kortlopende activiteiten die uitsluitend op ontmoeten gericht zijn (bv. straatfeest, receptie, optochten, dagactiviteiten,…) kunnen maximaal voor 1 jaar worden goedgekeurd. Wel kan de betrokken bewonersgroep het daaropvolgende jaar een nieuwe aanvraag indienen voor een straatfeest.

Subsidies voor langer lopende, meer structurele activiteiten (zoals wijkkranten, blogs, structurele wijkwerkingen)  kunnen met één aanvraag voor maximaal drie jaar worden goedgekeurd. Deze activiteiten moeten een wijkbreed effect hebben. De aanvraag voor een langere subsidiëringstermijn moet expliciet worden gemotiveerd. De jury oordeelt, in functie van de mate waarin de activiteit bijdraagt tot de doestellingen van het reglement,  of de actie al dan niet in aanmerking komt voor die maximaal driejaarlijkse ondersteuning.

Door de mogelijkheid te bieden om langer lopende activiteiten te subsidiëren voor maximaal 3 jaar, willen we bewoners stimuleren om zich in te zetten voor activiteiten die een grotere kwalitatieve meerwaarde en een duurzamer effect hebben in de wijk.

Art. 4 is een belangrijk artikel omdat hierin de voorwaarden en uitsluitingsgronden worden bepaald.

De wijzigingen in detail zijn:

4§2 : toevoeging van punt 5: het financieel verslag van de vorige actie moet ingediend zijn.

4§3 : Bij “aanvaarde kosten” en “niet-aanvaarde kosten” wordt expliciet een artikel toegevoegd om tussenkomst in eten/drinken te beperken/te ontmoedigen. Het is namelijk de bedoeling om bewoners er toe aan te zetten zelf maximaal in te staan voor de bereiding van hapjes, … en deze kosten zo laag mogelijk te houden. Bij kosten die niet aanvaard worden, wordt de link met de doelstellingen van het reglement nog eens extra benadrukt.

Andere aandachtspunten:

Art. 6 Het minimumbedrag van 125 euro wordt losgelaten. Ook kleine initiatieven krijgen op die manier een kans.

7§4 De uitbetaling van de subsidie wordt gekoppeld aan de uitvoeringsdatum. De initiatiefnemers krijgen op die manier het volledige bedrag ongeveer één maand voor de activiteit op de rekening. De voorschotregeling (80% – 20%) valt weg. Structurele acties kunnen voor drie jaar erkend worden, maar krijgen jaarlijks een financiële schijf uitbetaald.

Art. 9 De uitvoeringsperiode van het wijkinitiatief wordt herleid. Concreet betekent dit voor de oproep februari 2014 dat goedgekeurde activiteiten moeten uitgevoerd worden tussen 1 mei 2014 en 30 juni jaar 2015; voor oproep september 2014 tussen 1 december jaar 2014 en 30 november jaar 2015.

Reacties zijn gesloten.